خبر نامه

نحوه خروج از اقامتگاه دخترانه در ساعات غیر مجاز
نحوه خروج از اقامتگاه دخترانه در ساعات غیر مجاز

نحوه خروج از اقامتگاه دخترانه در ساعات غیر مجاز

یکی از مسائل مهمی که تقریبا در تمامی انواع اقامتگاه دخترانه در سرتاسر کشور صدق می کند، وجود ساعات مجاز برای ورود و خروج ساکنین می باشد. ساکنین خوابگاه و اقامتگاه دخترانه تنها مجاز به خارج شدن از خوابگاه در ساعت های مشخص و همچنین ورود به داخل اقامتگاه در ساعت های خاصی می باشند.


بهداشت خواب در خوابگاه
بهداشت خواب در خوابگاه

بهداشت خواب در خوابگاه 

اگرچه دو کلمه خواب و خوابگاه از نظر لغوی شباهت فراوانی به هم دارند، اما حقیقت امر این است که خوابگاه تهران و سایر شهرها مکانی صرفا جهت خوابیدن افراد نیست. خوابگاه تهران و هر خوابگاه دانشجویی و کارمندی دیگری به منزله محل زندگی افرادی است که در این نوع از اقامتگاه زندگی می کنند.


نحوه خروج از اقامتگاه دخترانه در ساعات غیر مجاز
نحوه خروج از اقامتگاه دخترانه در ساعات غیر مجاز

نحوه خروج از اقامتگاه دخترانه در ساعات غیر مجاز

یکی از مسائل مهمی که تقریبا در تمامی انواع اقامتگاه دخترانه در سرتاسر کشور صدق می کند، وجود ساعات مجاز برای ورود و خروج ساکنین می باشد. ساکنین خوابگاه و اقامتگاه دخترانه تنها مجاز به خارج شدن از خوابگاه در ساعت های مشخص و همچنین ورود به داخل اقامتگاه در ساعت های خاصی می باشند.