مکان
نوع
وضعیت
جنسیت
استان و شهر

جستجو | خوابگاه | اقامتگاه | پانسیون

نوع : دانشجویی
جنسیت : پسرانه
وضعیت : دولتی
ظرفیت کل : 58نفر
نوع : دانشجویی
جنسیت : دخترانه
وضعیت : دولتی
ظرفیت کل : 60نفر
نوع : دانشجویی
جنسیت : دخترانه
وضعیت : دولتی
ظرفیت کل : 90نفر