مکان
نوع
وضعیت
جنسیت
استان و شهر

خوابگاه | اقامتگاه | پانسیون

 اتاق مجزا (یک نفره یا دو نفره ) به صورت رهن کامل 15 میلیون تومان و 20  میلیون تومان دارای تخت ؛ کمد ؛ یخچال ؛ و کولر مجزا در طبقه دنج و آرام خوابگاه دخترانه واقع در بلوار کشاورز 

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید 

021-66426089

09122382534

نوع : دانشجویی
جنسیت : پسرانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 35نفر
نوع : دانشجویی
جنسیت : دخترانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 55نفر
نوع : دانشجویی
جنسیت : دخترانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 63نفر
نوع : دانشجویی
جنسیت : دخترانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 45نفر
نوع : دانشجویی
جنسیت : دخترانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 50نفر
نوع : دانشجویی و کارمندی
جنسیت : پسرانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 100نفر
نوع : دانشجویی
جنسیت : پسرانه
وضعیت : دولتی
ظرفیت کل : 58نفر
نوع : دانشجویی
جنسیت : دخترانه
وضعیت : دولتی
ظرفیت کل : 60نفر
نوع : دانشجویی و کارمندی
جنسیت : دخترانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 90نفر
نوع : دانشجویی, دانشجویی و کارمندی
جنسیت : پسرانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 60نفر
نوع : دانشجویی
جنسیت : دخترانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 70نفر
نوع : دانشجویی و کارمندی
جنسیت : پسرانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 50نفر
نوع : دانشجویی, کارمندی, دانشجویی و کارمندی
جنسیت : پسرانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 26نفر
نوع : دانشجویی و کارمندی
جنسیت : دخترانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 48نفر
نوع : دانشجویی و کارمندی
جنسیت : پسرانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 70نفر
نوع : دانشجویی و کارمندی
جنسیت : پسرانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 70نفر
نوع : دانشجویی و کارمندی
جنسیت : پسرانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 120نفر
نوع : دانشجویی, کارمندی, دانشجویی و کارمندی
جنسیت : دخترانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 60نفر
نوع : دانشجویی و کارمندی
جنسیت : دخترانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 70نفر