مکان
نوع
وضعیت
جنسیت
استان و شهر

خوابگاه | اقامتگاه | پانسیون

نوع : دانشجویی و کارمندی
جنسیت : پسرانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 50نفر
نوع : دانشجویی و کارمندی
جنسیت : پسرانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 120نفر
نوع : دانشجویی و کارمندی
جنسیت : پسرانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 70نفر
نوع : دانشجویی و کارمندی
جنسیت : پسرانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 70نفر
نوع : دانشجویی و کارمندی
جنسیت : پسرانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 120نفر
نوع : دانشجویی
جنسیت : دخترانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 50نفر
نوع : دانشجویی
جنسیت : دخترانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 81نفر
نوع : دانشجویی, کارمندی
جنسیت : دخترانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 50نفر
نوع : دانشجویی, کارمندی
جنسیت : دخترانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 50نفر
نوع : دانشجویی
جنسیت : دخترانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 70نفر
نوع : دانشجویی, کارمندی, دانشجویی و کارمندی
جنسیت : پسرانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 26نفر
نوع : دانشجویی و کارمندی
جنسیت : دخترانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 80نفر
نوع : دانشجویی
جنسیت : دخترانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 80نفر
نوع : دانشجویی
جنسیت : پسرانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 35نفر
نوع : دانشجویی
جنسیت : دخترانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 55نفر
نوع : دانشجویی
جنسیت : دخترانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 63نفر
نوع : دانشجویی
جنسیت : دخترانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 45نفر
نوع : دانشجویی و کارمندی
جنسیت : پسرانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 100نفر
نوع : دانشجویی و کارمندی
جنسیت : دخترانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 90نفر
نوع : دانشجویی, کارمندی, دانشجویی و کارمندی
جنسیت : دخترانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 60نفر
نوع : دانشجویی و کارمندی
جنسیت : دخترانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 70نفر