خبر نامه

با هزينه هاي زندگي دانشجويي چه کار کنيم؟
با هزينه هاي زندگي دانشجويي چه کار کنيم؟

 اگر شما از قبولی های امسال دانشگاه ها هستید، احتمالا هنوز از لذت قبول شدن سرخوش هستید و در رویای

پانسیون
پانسیون نشینی

زندگی امروز مدام در حال تغییر و تحول است و به تبع آن انسان شهرنشین نیز روابط و شكل زندگیش تغییر ك