نشست صمیمانه رییس و معاونت تسهیلات دانشجویی صندوق رفاه با هیات مدیره شرکت تعاونی خوابگاهداران

به گزارش روابط عمومی شرکت تعاونی خوابگاهداران غیر دولتی کشور روز سه شنبه مورخه ۹۵/۹/۳۰ نشست صمیمانه جمعی از نماینده گان شرکت تعاونی خوابگاهداران غیردولتی کشور و مدیر عامل با معاونت محترم تسهیلات صندوق رفاه برگزار شد.

در این نشست آقایان رضاشوکتی رییس هیات مدیره به همراه مدیر عامل، فرامرز محمودی در دفترمعاونت محترم تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان کشور جناب آقای دکترتقی زاده و مشاور عالی ریاست محترم صندوق رفاه جناب آقای دکتر اویارحسین و مدیر راهبرخوابگاه و تغذیه صندوق رفاه، جناب آقای جعفری وجناب آقای منیری برگزارشد که در این جلسه گزارش جامع و مفصلی در خصوص برگزاری مجامع شرکت تعاونی و تشکیل اتحادیه تعاونی های خوابگاهداران غیردولتی کشور ارایه شد.

در این جلسه همچنین قرار شد در کلیه شهرستانها تعاونی خوابگاهداران غیردولتی تشکیل شود که این مورد از طرف نمایندگان  هیات مدیره تعاونی مورد استقبال قرار گرفت.

به همین خاطر در جلسه اخیرهیات مدیره شرکت تعاونی خوابگاهداران، مصوب شدکه این تعاونی برای تشکیل تعاونی های شهرستانی و استانی همکاری شایان توجهی نماید که استارت اولیه آن با همکاری مهندس بنان ماه، مدیر عامل محترم شرکت تعاونی خوابگاهداران غیر دولتی استان فارس که عضو شورای نظارت نیز می باشد، در یاسوج زده شد.

همچنین در جلسه ایی دیگر مدیرعامل تعاونی با ریاست محترم صندوق رفاه جناب آقای یزدانمهر نشست جداگانه ای درخصوص فعالیت تعاونی های استانی و اتحادیه کشوری غیردولتی برگزار نمودندکه الحمدالله ریاست محترم صندوق رفاه کمافی السابق بزرگواری نموده و رهنمودهایی جهت بهبود و ارتقاء تعاونی ها و اتحادیه کشوری ارایه نمودند.