ستاره ونک

ستاره ونک

موقعیت : تبريز از: / ماهانه
تخت
0
ظرفیت
0
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
ستاره ونک

ستاره ونک

موقعیت : تبريز از: / ماهانه
تخت
0
ظرفیت
0
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
ستاره ونک

ستاره ونک

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
0
ظرفیت
0
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
خوابگاه پسرانه (دانشجویی کارمندی)

خوابگاه پسرانه (دانشجویی کارمندی)

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
0
ظرفیت
50
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
البرز

البرز

موقعیت : کرج از: / ماهانه
تخت
40
ظرفیت
80
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
خوابگاه پسرانه رودکی (نواب)

خوابگاه پسرانه رودکی (نواب)

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
9
ظرفیت
45
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
اطلس

اطلس

موقعیت : تبريز از: / ماهانه
تخت
35
ظرفیت
150
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
خوابگاه پسرانه آسمان

خوابگاه پسرانه آسمان

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
30
ظرفیت
50
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
طوبی

طوبی

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
5
ظرفیت
16
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه

خوابگاه پدیده

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
33
ظرفیت
33
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
جا و جم

جا و جم

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
18
ظرفیت
80
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه

مهیار

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
30
ظرفیت
200
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
خوابگاه حامی

خوابگاه حامی

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
18
ظرفیت
80
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
آهیر

آهیر

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
6
ظرفیت
30
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه

البرز

موقعیت : کرج از: 0 / ماهانه
تخت
40
ظرفیت
80
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
1 2 3 4 5