خوابگاه پسرانه آسمان

خوابگاه پسرانه آسمان

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
30
ظرفیت
50
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
طوبی

طوبی

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
5
ظرفیت
16
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه

خوابگاه پدیده

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
33
ظرفیت
33
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
جا و جم

جا و جم

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
18
ظرفیت
80
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
خوابگاه دانشجویی نوژین(VIP)

خوابگاه دانشجویی نوژین(VIP)

موقعیت : کرج از: / ماهانه
تخت
43
ظرفیت
10
وضعیت
خودگردان
جنسیت
دخترانه
آوید

آوید

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
20
ظرفیت
70
وضعیت
خودگردان
جنسیت
دخترانه
پانسیون خاطره

پانسیون خاطره

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
5
ظرفیت
30
وضعیت
خودگردان
جنسیت
دخترانه

گل یاس

موقعیت : بوشهر از: / ماهانه
تخت
2
ظرفیت
3
وضعیت
خودگردان
جنسیت
دخترانه
خوابگاه دخترانه بهرون

خوابگاه دخترانه بهرون

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
6
ظرفیت
40
وضعیت
خودگردان
جنسیت
دخترانه

مهیار

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
30
ظرفیت
200
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
ماه

ماه

موقعیت : اصفهان از: / ماهانه
تخت
12
ظرفیت
50
وضعیت
خودگردان
جنسیت
دخترانه
خوابگاه حامی

خوابگاه حامی

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
18
ظرفیت
80
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
آهیر

آهیر

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
6
ظرفیت
30
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
پویا

پویا

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
35
ظرفیت
180
وضعیت
خودگردان
جنسیت
دخترانه
خوابگاه دخترانه سنا

خوابگاه دخترانه سنا

موقعیت : تهران از: 0 / ماهانه
تخت
25
ظرفیت
70
وضعیت
خودگردان
جنسیت
دخترانه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10