پسرانه سیدخندان

پسرانه سیدخندان

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
3
ظرفیت
22
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
دخترانه ماه سان

دخترانه ماه سان

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
15
ظرفیت
70
وضعیت
خودگردان
جنسیت
دخترانه
پارس

پارس

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
20
ظرفیت
90
وضعیت
خودگردان
جنسیت
دخترانه
مهر

مهر

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
26
ظرفیت
100
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
دخترانه ولیعصر

دخترانه ولیعصر

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
15
ظرفیت
60
وضعیت
خودگردان
جنسیت
دخترانه
دخترانه آفتاب

دخترانه آفتاب

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
16
ظرفیت
50
وضعیت
خودگردان
جنسیت
دخترانه
پانسیون دخترانه میدان فردوسی

پانسیون دخترانه میدان فردوسی

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
20
ظرفیت
70
وضعیت
خودگردان
جنسیت
دخترانه
پانسیون پایتخت شعبه انقلاب

پانسیون پایتخت شعبه انقلاب

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
25
ظرفیت
130
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
دخترانه ترنم تبریز

دخترانه ترنم تبریز

موقعیت : تبريز از: / ماهانه
تخت
9
ظرفیت
30
وضعیت
خودگردان
جنسیت
دخترانه
دخترانه پارس

دخترانه پارس

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
24
ظرفیت
140
وضعیت
خودگردان
جنسیت
دخترانه
اقامتگاه ویلا

اقامتگاه ویلا

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
35
ظرفیت
120
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
پانسیون پایتخت شعبه توانیر

پانسیون پایتخت شعبه توانیر

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
30
ظرفیت
300
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
پسرانه رآدمان

پسرانه رآدمان

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
9
ظرفیت
14
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
پسرانه رویال دربند

پسرانه رویال دربند

موقعیت : تهران از: / ماهانه
تخت
20
ظرفیت
150
وضعیت
خودگردان
جنسیت
پسرانه
دخترانه مائده 2

دخترانه مائده 2

موقعیت : تهران از: 750 / ماهانه
تخت
24
ظرفیت
70
وضعیت
خودگردان
جنسیت
دخترانه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10