مکان
نوع
وضعیت
جنسیت
استان و شهر

جستجو | خوابگاه | اقامتگاه | پانسیون

نوع : دانشجویی و کارمندی
جنسیت : پسرانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 120نفر
نوع : دانشجویی, کارمندی
جنسیت : دخترانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 50نفر
نوع : دانشجویی, کارمندی, دانشجویی و کارمندی
جنسیت : پسرانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 26نفر
نوع : دانشجویی و کارمندی
جنسیت : دخترانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 80نفر
نوع : دانشجویی و کارمندی
جنسیت : دخترانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 70نفر
نوع : دانشجویی و کارمندی
جنسیت : پسرانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 100نفر
نوع : دانشجویی و کارمندی
جنسیت : پسرانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 21نفر
نوع : دانشجویی
جنسیت : پسرانه
وضعیت : دولتی
ظرفیت کل : 58نفر
نوع : دانشجویی
جنسیت : دخترانه
وضعیت : دولتی
ظرفیت کل : 60نفر
نوع : دانشجویی و کارمندی
جنسیت : دخترانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 40نفر
نوع : دانشجویی و کارمندی
جنسیت : دخترانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 100نفر
نوع : دانشجویی و کارمندی
جنسیت : دخترانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 54نفر
نوع : دانشجویی و کارمندی
جنسیت : پسرانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 25نفر
نوع : دانشجویی و کارمندی
جنسیت : پسرانه
وضعیت : آزاد(خودگردان)
ظرفیت کل : 70نفر